Privacy Policy

เราคือใคร

เว็บนี้คือ www.gade-uniform.com

การใช้งานเว็บไซต์ตามปกติ

คุณสามารถดูข้อมูลเว็บไซต์ได้ตามปกติ โดยไม่ต้องทำการลงทะเบียน ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ เพื่อใช้บริการ

อย่างไรก็ตาม เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า เรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางอย่างที่จำเป็น อาทิเช่น ชื่อ ISP ของคุณ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถึงเรา หน้าที่คุณทำการเรียกดูตลอดจนวันเวลาที่เรียกดู ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการจัดเก็บในลักษณะของสถิติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

สำหรับลักษณะการใช้งานปกตินี้ เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์